آیا استفاده از ساعت‌های ثبت تردد تنها راه محاسبه حضور و غیاب است؟